Kişisel Verilerin Korunması

Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Yönetim 7

 KONKAP GALVANİZ METAL İŞLEME İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

KONKAP GALVANİZ METAL İŞLEME İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 

 • VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, KONKAP GALVANİZ METAL İŞLEME İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Büyükkayacık Mah. 4. Organize San. Bölg. 418. Sk. No:1/1 Selçuklu / KONYA

Telefon: +90 332 999 11 50

E-posta: info@konkap.com

İnternet sitesi : www.konkap.com

 • KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik numaranız,

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, cep ve varsa iş telefon numaranız.

Yukarıda başlık olarak belirtilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ait kişisel verileriniz;

 1. Kimliğinizi teyit etme,
 2. Gerektiğinde iletişim sağlayabilmek,
 3. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 4. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde güvenliği sağlayabilmek,

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

 

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’ un 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebebine dayalı olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ziyaretçi defteri oluşturmak suretiyle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

KONKAP GALVANİZ METAL İŞLEME İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi ;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini isteme, yok edilmesini isteme veya kişisel verilerin düzeltilmesini isteme hakkı çerçevesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 • ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KONKAP GALVANİZ METAL İŞLEME İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş ’ nin yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden  info@konkap.com   e-posta adresine iletebilirsiniz.